ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ)1. Ο φόρος υπολογίζεται επί του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο

2. Οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου είναι 9% για ποσόν μέχρι 14674 € και 11% για το υπόλοιπο ποσόν άνω των 14674 €

3. Για τα εκτός σχεδίου ακίνητα καθώς και για τις περιοχές όπου δεν έχει συσταθεί Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι αντίστοιχοι συντελεστές είναι 7% και 9%

4. Επί του φόρου που θα προκύψει, επιβάλλεται ένα πρόσθετο τέλος 3% υπέρ του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμου ή Κοινότητας), που ανήκει το ακίνητο.

 
Π.Χ. Για ακίνητο που βρίσκεται σε περιοχή εντός αντικειμενικού προσδιορισμού (π.χ. κέντρο πόλης Ιωαννίνων) με αξία αγοράς συμβολαίου 70.000 ΕΥΡΩ, ο Φ.Μ.Α υπολογίζεται ως εξής:

15.000x9%=1.350

(70.000-15.000) x 11%= 55.000x11% = 6.050

1.350 + 6.050 = 7.400

Άρα Φ.Μ.Α.: 7.400 ΕΥΡΩ

Ο φόρος υπέρ των ΟΤΑ υπολογίζεται ως εξής:

7.40 0x 3% = 180 ΕΥΡΩ

Συνολικά λοιπόν ο αγοραστής θα κληθεί να πληρώσει 7.400 + 180 = 7.622 ΕΥΡΩ στην εφορία για να αγοράσει το προαναφερθέν ακίνητο.
 

Ο Φόρος Μεταβίβασης στις αγοραπωλησίες εξοφλείται πάντοτε εφάπαξ πριν την υπογραφή του Συμβολαίου.